Säkerhetsmätning på byggarbetsplatser – en studie i det finska sättet

I byggbranschen är säkerhet ett ämne som ständigt diskuteras. Säkerhet, särskilt på byggarbetsplatserna, blir allt viktigare för industrins aktörer. Eftersom projekten blir större i storlek och samtidigt blir scheman snabbare, är det lätt att glömma och tillämpa de bästa metoderna för säkerhet.

Säkerhet på byggarbetsplatsen beror på många olika faktorer. Därför kan säkerhetsförbättringar göras med olika metoder och är vanligtvis lättare sagt än gjort. Några av de vanliga metoderna för att förbättra säkerheten inkluderar revisioner, instruktioner, utbildning och förbättrade arbetssätt. Som du märker är majoriteten av dessa medel förebyggande i sin natur.

Att försöka proaktivt minska de potentiella säkerhetsriskerna är en relativt vanlig och vanligtvis en väl fungerande strategi. Det optimala scenariot skulle naturligtvis vara att genom detta förebyggande arbete minska säkerhetsrelaterade incidenter på arbetsplatser till noll. Men vad krävs då av arbetarna på arbetsplatserna för att lyckas med detta? En sak är förstås att förstå hur man korrekt utnyttjar olika verktyg och maskiner. Dessutom är det viktigt att alla känner till de överenskomna säkerhetsmetoderna och arbetar i enlighet med dem. Men kanske den viktigaste drivaren till ett nollpunktsmål är arbetarnas attityd och samarbete. Till exempel, om någon uppfattar någonting som är en potentiell säkerhetsrisk bör detta kommuniceras med andra och åtgärdas så snart som möjligt. Om problemen inte hanteras i rätt tid finns det alltid risk för att de kan hota arbetarnas säkerhet på arbetsplatsen.

Inte alla säkerhetsrisker leder till allvarliga olyckor, men mindre olyckor kommer också att leda till monetära förluster för företag när det gäller sjukfrånvaro, förseningar, omfördelning av arbete, försäkringskostnader etc.

Och i det olyckliga fallet av en dödlig olycka är det svårt att förutom det mänskliga, uppskatta det monetära värdet av förlusten.

Säkerhet handlar inte bara om pengar. Det speglar också byggföretagens värderingar, vilket i sin tur har stor inverkan på hur attraktiva potentiella kunder och anställda uppfattar företaget.Därmed kan man förutsäga att företag som tar säkerhet på allvar kommer att fungera bättre i framtiden än företag som inte gör det.

Men hur uppföljs och mäts säkerheten på byggarbetsplatserna hos företag i branschen? Vilka är de verktyg och processer som de använder för att förhindra de potentiella säkerhetsriskerna? Det finns förmodligen lika många sätt att göra detta som det finns företag.

Finland är ledande när det kommer till säkerhet på byggarbetsplatserna. Finlands lagstiftning kräver byggarbetsplatser att utföra en specifik säkerhetsmätning på arbetsplatsen varje vecka. Detta är tänkt att vara en förebyggande åtgärd för att både förebygga potentiella säkerhetsrisker och försäkra att arbetare får meddelande om avvikelser på arbetsplatsen.

Mätningen i sig är relativt enkel. Den består av olika faktorer som mäts genom att ge positiva poäng när säkerhetskriterierna är uppfyllda och negativa poäng när det inte är det. Låt oss ta en av faktorerna, nämligen förhindrande av fall, som exempel. För varje korrekt installerat fallhinder ges en positiv poäng och för varje felaktigt installerad eller saknande hinder ges en negativ poäng. Så en person går igenom arbetsplatsen och registrerar alla positiva och negativa observationer för alla säkerhetfaktorer.

När mätningen har slutförts beräknas ett slutresultat för mätningen. Detta slutresultat är ett procentvärde som visar hur många positiva poäng det var av den totala summan negativa och positiva poäng. Formeln är:

Slutresultat = positiva poäng / (negativa poäng + positiva poäng)

I den rena enkelheten ligger också skönheten i mätningen. För det första är mätningen ganska simpel att utföra men desto viktigare är att genom att delge numeriska värden till olika säkerhetsfaktorer blir data från mätningen kvantitativ. Det innebär att det kan vidare analyseras och användas till exempel som ett KPI. Dessutom blir en jämförelse av mätningar från olika veckor och till och med olika byggarbetsplatser möjlig. Genom att följa trendlinjerna för olika säkerhetsfaktorer och kompletta mätningar möjliggörs snabbare korrigerande åtgärder och förbättringar i olika säkerhetsaspekter.

Naturligtvis, för att få ut alla fördelarna med en mätning behöver man registrera data på något sätt. Analysen och resultatet beror på kvaliteten på ingångsdata. Detta data registreras manuellt på byggarbetsplatserna. Det innebär att miljön för samling av data kan vara ganska utmanande. Detta har två konsekvenser:

1) Risker att fel görs under insamling av data2) De verktyg som används måste fungera i varierande miljöer

2) De verktyg som används måste fungera i varierande miljöer

Dessa två relevanta krav har styrt utvecklingen av Congrids mobila lösning för att genomföra säkerhetsmätningar. Vi har utformat lösningen för att fungera i utmanande miljöer. Genom iterativ utveckling, där vi tar hänsyn till användarnas återkoppling, har vi lyckats göra ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt. Att göra insamling av data så enkelt som möjligt är nyckeln till framgångsrik analys och förbättringar.

Men att uppfylla de svenska reglerna är bara en början. Som du antagligen kan gissa har säkerhetsmätningsmallen (TR-mätning) från regeringen sina begränsningar.

Till exempel, om du vill presentera en ny faktor som ska mätas tillsammans med de befintliga? Eller vad händer om du vill betona vikten av en faktor över de andra? Det här är två av de frågor som många av våra kunder frågar.

Ett verkligt exempel kan vara att arbetsplatsen skulle vilja mäta huruvida alla har ett ID06-intyg. Och eftersom det inte verkar vara lika viktigt som de andra faktorerna, skulle du vilja att resultaten har mindre inverkan på slutresultatet. Detta skulle innebära att en ny faktor läggs till mätningen och ger det en tyngdfaktor, låt oss säga 0,5.

Med vår lösning är det lätt att åstadkomma med några klick. Vi har infört ett mallbaserat arbetssätt där slutanvändaren kan anpassa mätningen per projekt eller för hela företaget. Detta gör det möjligt för företagen att införa ytterligare faktorer ovanpå de existerande. Faktorerna kan också ges tyngder för att betona vikten av ett ämne över ett annat. Det tidigare ID06-exemplet var bara ett enkelt exempel men jag är säker på att säkerhetsansvariga i olika företag redan har många fler idéer kring detta.

Men kom ihåg, oavsett hur bra verktygen är, kommer de inte att kunna garantera att olyckor inte händer. Det beror mycket på arbetarna som använder verktygen och deras inställning till säkerhet. Vi på Congrid skulle vilja se så många arbetsplatser utan incidenter som möjligt och är villiga att hjälpa till i det avseendet, men det är naturligtvis upp till branschen att driva utvecklingen.

Timo Makkonen

This entry has 0 replies

Comments are closed.