Checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i byggbranschen

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är inte bara en lagstadgad skyldighet, det är en investering i en hållbar, trygg och säker byggarbetsplats.

 

I denna guide utforskar vi nyckelkomponenterna i SAM och ger konkreta tips för att effektivt implementera dessa i din organisation. Inte minst genom digitala, skräddarsydda checklistor för skyddsronder som gör KMA-arbetet oändligt mycket enklare och säkrare än innan.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en lagkrav i Sverige, där varje arbetsgivare måste identifiera, förebygga och hantera risker i arbetsmiljön. Detta arbete sträcker sig från fysisk säkerhet till mental och ergonomisk välfärd av anställda.

De fyra stegen i SAM

  • Kartläggning: Identifiera risker och problem i arbetsmiljön
  • Riskbedömning: Analysera och bedöm riskerna 
  • Åtgärder: Utveckla och genomför åtgärder 
  • Uppföljning och kontroll: Se över effektiviteten i åtgärderna och justera vid behov

 

Ansvarsfördelning och dokumentationskrav i SAM

Arbetsgivaren är huvudansvarig för SAM, men alla i organisationen har en roll att spela. Det är viktigt att varje medarbetare är medveten om och bidrar till att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. 

Oavsett företagets storlek, ska vissa aspekter av arbetsmiljöarbetet alltid dokumenteras skriftligt. Detta inkluderar riskbedömningar, rutiner för olycksfallshantering och arbetsmiljöpolicy.

För att inleda ett systematiskt arbetsmiljöarbete bör organisationen först fastställa en arbetsmiljöpolicy. Därefter följer kartläggning och riskbedömning, som utgör grunden för att utveckla åtgärdsplaner.

Exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete: Så säkrar du en god arbetsmiljö

Skyddsronder är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Sverige som, i bygg- och anläggningsprojekt, ska genomföras en gång i veckan. 

Upptäcks en risk under skyddsronden, som exempelvis avsaknad av korrekt fallskydd eller en blockerad utrymningsdörr, ska felet åtgärdas omgående. Tidsaspekten ställer extra höga krav på de som ansvarar för säkerheten i just bygg- och anläggningsprojekt.

Utan ett effektivt digitalt verktyg som stöttar upp kontrollarbetet, kan det ta tid att leta reda på ansvarig person. Att dokumentera ärendet och följa upp gjorda åtgärder manuellt, är ofta ännu mer tidskrävande. I värsta fall stannar arbetet upp. Samtidigt ökar risken för kostsamma fel i tidspressade situationer. 

Årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete

För att skapa en överblick över arbetsmiljöarbetet, och se till att alla delar täcks in, kan man dessutom sätta upp ett årshjul med aktiviteter som ska genomföras under vissa perioder. 

Vill du grotta ner dig i vilka lagar och regler för SAM som gäller på din arbetsplats och metoder för uppföljning så kan du göra det hos Arbetsmiljöverket

Digitalisering av KMA-arbetet

Just nu pågår en digitalisering av KMA-arbetet på svenska byggarbetsplatser som gör kontrollen betydligt enklare. Manuella metoder ersätts med smidiga, digitala verktyg som Congrid, vilket ökar effektiviteten och precisionen i alla slags byggprojekt.

Med Congrid övervakar du kontrollarbetet och rapporterar om säkerhetsbrister i realtid, direkt via mobilen. I verktyget skapar du enkelt  skräddarsydda:

Dessutom samlas all data från byggarbetsplatsen på en och samma plattform.

Fördjupa dig i lagar och regler för systematiskt arbetsmiljöarbete

Genom denna guide hoppas vi på Congrid att du fått en tydlig överblick av vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär och hur det kan implementeras smidigt och tidseffektivt i din verksamhet. 

Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du mer information om vilka regler som gäller på din arbetsplats. 

Vill du digitalisera arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete? Kontakta oss så bokar vi ett möte!