Genomtänkt kvalitetskontroll genom samarbete

Det finns flera aspekter som skall samspela för att förbättra kvalitetskontrollen på byggplatser. Dessa aspekter kan oftast sättas in i en av tre kategorier; förenkla vardagen för byggproduktionens arbetsledare med digitala verktyg, få hela organisationen bli aktivt deltagande i kvalitetskontrollsarbete genom förbättrat samarbete eller en bättre extern auditering.

 

Förenkla vardagen för byggproduktionens arbetsledare med digitala verktyg

På senare år har digitala verktyg betydligt förenklat för arbetsledning inom byggindustrin. Verktygen används dock mest på arbetsplatskontoret och till övervakning. Digitala verktyg ute på fältet och inom kvalitet- och säkerhetsarbete används ännu förvånansvärt lite. Speciellt kvalitet- och säkerhetsarbetet görs med penna och papper och betydligt med arbetstid kan sparas om det utförs digitalt med färdiga mallar där timmar av sammanställningsarbete istället kan utföras med några enkla knapptryck. All data finns sparat även efter att projekten avslutats.

Få hela organisationen bli aktivt deltagande i kvalitetskontrollsarbete genom förbättrat samarbete

Problem med dokumentation i dagsläget är att enbart en liten grupp binder sig till arbetet och är aktivt deltagande. I framtiden kommer hela organisationen, inkluderat alla underentreprenörer, att utföra inspektioner för sina arbetsfaser. På byggen finns flera oanvända resurser som kan generera produktionsdata som kunde utnyttjas för produktionsutveckling. T.ex. då en hantverkare utför tätskikts- och kaklingsarbete i badrum, borde hen varje vecka gå igenom de överenskomna kvalitetskriterierna. Genom repetition av kriterier förbättras kvaliteten och då informationen fyllts under arbetets gång i ett digitalt verktyg förvinner inte data som askan i vinden utan kan användas för att förbättra produktionen i framtiden. Det är viktigt att få alla deltagande parter i byggproduktionen att aktivt delta och producera data. Detta förbättrar kvalitetskontrollsarbetet som en helhet och på längre sikt då även problem som inte tidigare identifierats kan hittas och lösas.

Förbättrad extern auditering

På byggarbetsplatser följs t.ex. säkerhetsarbetet upp med löpande externa auditeringar men inom kvalitetarbetet är man inte lika noggranna. Kvalitetsdokumentation används oftast först mot slutet av byggprojekt. Detta är ineffektivt för detta leder mer till att byggdokumentationen fylls i mot slutet av projektet enbart för dokumentationens skull, inte för orsaken som dokumentationen i verkligheten görs – dvs identifiera fel under konstruktionstid och omedelbart korrigera brister. Detta är betydligt effektivare på längre sikt och leder till mindre byggfel. Både interna och externa auditeringar borde utföras på veckobasis, detta skulle få alla på bygget att aktivt tänka på kvaliteten de producerar varje vecka.

Det viktiga är att inte göra saker som man alltid gör dem bara av gammal vana, utan emellan ta ett steg tillbaka och se om man kan utnyttja digitala verktyg och om man kan förändra arbetssätten för att bättre följa med i utvecklingen av dagens byggindustri.